Maintenance Our site will be under maintenance on Saturday, September 22th, please come back a day later

Home > For the public > For de i behandling

For de i behandling

For de i behandling

Dette er en oversettelse av NA Fellesskap-godkjent litteratur.

Copyright ? 1997 by
Narcotics Anonymous World Services, Inc.
Alle rettigheter reservert.

Denne brosjyren er laget for a veilede deg til tilfriskning i Anonyme Narkomane. Den representerer erfaringen til rusavhengige som er i tilfriskning i NA i dag. Mens du er til behandling kan du l?re noe om sykdommen avhengighet og de Tolv Trinn til Anonyme Narkomane. Behandling kan hjelpe deg til a starte a leve et rusfritt liv. Stotten fra andre rusavhengige i tilfriskning og et tilfrisknings program som inkluderer de Tolv Trinn til NA kan hjelpe deg a fortsette a leve uten rusmidler. I denne brosjyren legger vi fram noen forslag for a hjelpe deg i overgangen fra behandling til fortsatt tilfriskning i Anonyme Narkomane.

Hva er Anonyme Narkomanes program

Anonyme Narkomane er et program for tilfriskning fra sykdommen avhengighet. Dette programmet er for enhver rusavhengig som onsker a slutte a bruke rusmidler. I Anonyme Narkomane tror vi at vi kan hjelpe hverandre til a holde oss rusfrie ved hjelp av enkle retningslinjer. De Tolv Trinn og Tolv Tradisjoner i NA er vare retningslinjer; de inneholder de prinsippene som er grunnmuren vi bygger var tilfriskning pa.

Fordi vi tror at rusavhengige best kan hjelpe andre rusavhengige, har Anonyme Narkomane ingen profesjonelle radgivere eller behandlere. Medlemsskap koster ingenting. NA- moter, der rusavhengige deler erfaring, styrke og hap, holdes vanligvis pa faste tider og steder. Dette er en av matene vi stotter hverandre pa i tilfriskningen.

Tilfriskning i Anonyme Narkomane

Anonyme Narkomane er til for enhver  rusavhengig som onsker tilfriskning fra sykdommen rusavhengighet. Hvis du for tiden er til behandling, kan det hende at du la deg inn av andre grunner enn at du ville slutte a bruke rusmidler. Hvilken grunn du enn hadde til a legge deg inn til behandling, hvis du onsker a slutte a bruke rusmidler og fortsette din tilfriskning, kan Anonyme Narkomane v?re for deg.

Nar vi sluttet a bruke rusmidler, begynte mange av oss a sammenligne oss med andre rusavhengige. Vi fokuserte mer pa forskjellene enn likhetene. Nar vi bare sa pa forskjellene var det lett a tenke at vi kanskje ikke horte hjemme i NA.

Benektelse er en fremtredene side av sykdommen rusavhengighet. Benektelse hindrer oss i a se hele sannheten om oss selv og var sykdom. Folelsen av at vi er annerledes enn andre rusavhengige er et utslag av denne benektelsen. Det hjelper a ta et ?rlig blikk pa hvor darlig vi mestrer vare liv, noe som er et resultat av var rusbruk. Vi ser spesielt pa vare forhold til andre mennesker, var jobb, vare livsforhold og vare okonomiske forpliktelser. Isteden for a tenke pa de gangene vi hadde gode erfaringer med rusbruk, prover vi a huske pa de gangene vi kan ha sagt; "Hva gjor jeg her? Hvorfor foler jeg meg slik? Hvor lenge siden er det rusmidler virket slik jeg ville de skulle ?"

Til slutt ma vi alle ta stilling til det grunnleggende sporsmalet; "Onsker jeg a slutte a bruke rusmidler?" Mange av oss klarte ikke svare pa dette sporsmalet med en gang. Likevel, nar vi med villighet og ?rlighet sa pa var fortid, fant vi mange grunner til a slutte a bruke rusmidler. Ditt svar pa dette sporsmalet kan sette kursen for din fremtidige tilfriskning.

Sykdommen rusavhengighet er progressiv. Var erfaring gjennom aktiv rusavhengighet beviste det for oss. Fortsatt bruk av rusmidler odelegger oss fysisk, psykisk og andelig. Vi tror at for rusavhengige forer vedvarende rusbruk til institusjoner, fengsler og dod. A bryte benektelsen gir oss et klart bilde av odeleggelsen i vare liv. Med dette i minnet kan vi soke etter losninger pa vare problemer.

Vi l?rer at vi er makteslose overfor var avhengighet. Bruken av rusmidler er en side av sykdommen rusavhengighet selv om sykdommen pavirker alle omrader i livet vart. Vi begynner a tilfriskne nar vi avholder oss fra bruk av alle rusmidler. Innrommelsen av var maktesloshet er en overgivelse, en innrommelse av at vi ikke vet losningen pa vare problemer. Overgivelsen begynner nar vi blir villige til a  overveie nye ideer. Vi kan be om hjelp og ta imot den nar vi far den.

"Jeg hadde en vanskelig tid med a innromme at jeg var makteslos overfor min avhengighet. Med overgivelsen ble jeg ansvarlig for mine handlinger. Jeg pleide a klandre utenforliggende ting  for mine problemer. Jeg l?rte at jeg matte ta ansvar for mine egne handlinger hvis jeg skulle holde meg rusfri og tilfriskne. Fordi jeg hadde innrommet at jeg var makteslos, visste jeg at jeg trengte den hjelp NA medlemmene hadde a tilby. Jeg matte bli villig til a gjore de tingene som var nodvendig for a tilfriskne."

Vi blir l?rt at vi er ansvarlig for var tilfriskning. Dette betyr at vi ma handle. Ingen andre kan gjore det for oss. Vi trenger a l?re a ta vare pa oss selv.

Vi foreslar at du deltar pa moter i Anonyme Narkomane mens du er til behandling hvis det er mulig. Snakk med andre rusavhengige pa motene, still dem sporsmal. De vennene du far na vil v?re en del av din stotte nar du forlater behandlingen. Vi foreslar ogsa at du tar deg tid, mens du er til behandling, til a lese tilgjengelig NA litteratur. Under behandling far du kanskje mulighet til a delta pa NA moter utenfor institusjonen og utveksle telefonnummer med medlemmer du treffer pa disse motene. Det vil v?re med pa a utvikle et nettverk av stotte fra andre rusavhengige i tilfriskning. A bli fortrolig med NA og mote noen medlemmer vil hjelpe til a gjore overgangen ut fra behandling litt lettere.

Etter behandling

Nar tiden er inne til a forlate behandlingen, foler mange rusavhengige seg overveldet av motstridende folelser. Frykten for a returnere til aktiv rusavhengighet er ofte den sterkeste. Det a vende tilbake til familie, jobb og venner kan fremkalle folelser av usikkerhet, skyld og utilstrekkelighet. Uten "beskyttelsen" av rusmidler kan det a mote livet pa livets premisser v?re en ny og av og til en skremmende opplevelse. Du kan fa folelsen av a tvile pa deg selv nar du moter nye situasjoner i tilfriskning. Vi oppfordrer deg til a stille sporsmal og dele folelsene dine med medlemmer av Anonyme Narkomane. De fleste av oss har opplevet lignende situasjoner og folelser i begynnelsen av var tilfriskning.

"Nar tiden kom for meg til a forlate behandling folte jeg meg redd og alene. Jeg forlot et trygt sted. Hvordan skulle jeg klare a holde meg rusfri? Et medlem i Anonyme Narkomane foreslo at jeg ble med pa et NA mote sa snart jeg forlot behandlingsstedet. Han fortalte meg at jeg aldri behovde a v?re alene hvis jeg ikke onsket det. Han foreslo at jeg snakket om folelsene mine pa motene og skaffet meg telefonnummer. Han delte med meg hvordan han hadde folt det da han forlot behandling. A fa snakke med ham gjorde at jeg ikke folte  meg sa alene. Noe av min frykt for a forlate behandling forsvant etter a ha delt med denne rusavhengige."

Noen rusavhengige har overdreven selvtillit nar de forlater behandling  og foler seg sikre pa at de skal klare a holde seg rusfrie pa egen hand. Det er ikke uvanlig for rusavhengige og  utvikle en falsk folelse av sikkerhet i de strukturerte omgivelsene i behandling. Men en for selvsikker holdning kan v?re farlig. A tro at "Jeg trenger ingen andres hjelp" forer ofte til tilbakefall til aktiv rusavhengighet. En bevissthet om var sarbarhet hjelper oss a bli villige til a forberede oss pa utskrivelsen. Vi oppfordrer deg til a ha en plan for handling for du forlater behandling. Her er noen forslag som har fungert for oss;

   ?  Bestem deg for at hva som enn skjer, i dag skal du ikke bruke rusmidler.

   ?  Kontakt noen av medlemmene i Anonyme Narkomane og gi dem beskjed om nar du forlater behandlingen.

   ?  Planlegg a ga pa et NA mote den dagen. Del pa mote at du er en nykommer.

  ?  Presenter deg selv og snakk med NA medlemmer for og etter motet.

"Jeg husker nar jeg gikk pa mitt forste NA mote under behandlingen. Jeg var for paranoid til a snakke under motet, sa jeg bare lyttet. Jeg horte andre rusavhengige dele om deres bruk og deres tilfriskning. Noen hadde brukt pa samme maten jeg hadde gjort. Jeg begynte a tro pa det de fortalte om sin tilfriskning.

Nar jeg forlot behandling, dro jeg rett pa et mote. I dag folger jeg fortsatt programmet for tilfriskning  som er foreslatt i den lille Hvite Boka. Dette programmet for tilfriskning virker for meg, og jeg liker resultatet. Dette er den maten jeg alltid har onsket a fole meg. Den befriende folelsen jeg ikke lenger fikk av rusmidler er her for meg i programmet til Anonyme Narkomane."

Fortsette overgangen

Hvis du har fulgt noen av de forslagene over, har du gjort en god begynnelse i a bygge deg et stotteapparat. Na kan du legge planer for din fortsatte tilfriskning. Forst, ga pa sa mange NA moter som mulig og velg de du vil delta pa regelmessig. Noen medlemmer gar pa mote hver dag de forste nitti dagene etter behandling. Bruk telefonnummer du har samlet og ring til medlemmer i NA fellesskapet. Dette er noen av de tingene som har hjulpet oss til a holde oss rusfrie.

Sponsor-skapet eller fadder-ordningen er et uttrykk for var tro pa at rusavhengige best kan hjelpe hverandre. En sponsor eller en fadder er en annen rusavhengig i tilfriskning som kan hjelpe oss a l?re om de Tolv Trinn i Anonyme Narkomane. Ofte gir sponsoren oss den type individuell omsorg og oppmerksomhet vi trenger for a l?re a holde oss rusfrie og leve livet uten rusmidler. Du kan finne en sponsor ved a lytte oppmerksomt pa rusavhengige nar de deler pa moter og sporre deg selv hvem som har en slik tilfriskning du selv onsker. Hvis du ikke har en sponsor enda foreslar vi at du velger deg en sa fort som mulig.

"Sponsor-skap er viktig. Jeg gjorde en avtale med en rusavhengig at jeg skulle ringe henne hver dag. Jeg fortalte henne om mine tanker og forsokte a v?re ?rlig om dem. Hun hjalp meg a arbeide med de Tolv Trinn. Pa grunn av dette forholdet til min sponsor mottok jeg mye mer enn forventet. Hun var der for meg i den spennende tiden jeg oppdaget meg selv pa en helt ny mate. Hun var der for meg nar min folelsesmessige smerte tok pusten fra meg. Det virket som hun alltid sa ".....bare lev i dagen i dag; ting blir bedre." Pa motene vi gikk pa sammen, satt hun ved siden av meg."

Hvis du har en sponsor, sa ring ham ofte og avtal a motes ansikt til ansikt. Selv om en sponsor kan gi deg mye stotte og rettledning i din tilfriskning, kan ikke en sponsor holde deg rusfri. Vi er fremdeles ansvarlig for var egen tilfriskning.

Erfaringer tidlig i tilfriskningen

Det er stor variasjon i erfaringene tidlig i tilfriskningen. Noen medlemmer not denne tiden. Andre husker den som smertefull og forvirrende, med uforutsigbare skiftninger fra den ene ytterligheten til den andre. Uansett hva som hender i var tilfriskning eller hvordan vi foler oss, sa vet vi at a bruke rusmidler vil ikke gjore noen ting bedre for oss.

Ved a snakke om oss selv og dele vare folelser identifiserer vi oss med andre rusavhengige i tilfriskning. Det er viktig for oss a dele vare folelser og erfaringer. Hvis vi ikke forteller andre om hvordan vi foler oss, er det umulig for andre a hjelpe oss. Vi oppfordrer til deling av erfaringer nar vi stiller sporsmal til andre NA medlemmer. Programmet til Anonyme Narkomane hjelper oss til a hjelpe oss selv i tilfriskningen.

"Etter motet delte NA medlemmer sin erfaring med meg. Jeg fikk venner pa det motet som jeg fremdeles har i dag. Jeg l?rer meg en ny mate a leve pa uten a bruke rusmidler. Jeg har l?rt at jeg har en sykdom som heter rusavhengighet og at jeg er makteslos over min avhengighet. I dette oyeblikket trenger jeg ikke bruke rusmidler. Jeg har l?rt at medlemmer i NA vil v?re der for meg og hjelpe meg gjennom enhver situasjon. Jeg har l?rt at hvis jeg ikke bruker rusmidler, vil livet mitt bli bedre. Men viktigst, jeg har l?rt gjennom arbeidet med de Tolv Trinn i NA  hvordan jeg praktiserer andelige prinsipper. I dag vet jeg at vi kan tilfriskne sammen."

Nar vi har sluttet a bruke rusmidler, ma vi l?re oss a leve livet rusfritt. Vi ma l?re hvordan vi tilfriskner pa alle omrader i livet vart. Vi kan bli tilfredse med oss selv, uten rusmidler, ved konsekvent a anvende de Tolv Trinn i Anonyme Narkomane i vart tilfrisknings program. Vi kan ha frihet fra aktiv rusavhengighet ved a praktisere det som har fungert for andre rusavhengige i tilfriskning. Ved a arbeide med Trinnene vokser og forandres vi. Tilfriskning fra aktiv rusavhengighet kan fortsette sa lenge vi er villige til a praktisere det vi har l?rt.

"Nar jeg var til behandling, ble jeg introdusert for Anonyme Narkomanes tilfrisknings program. Jeg matte starte med forste trinn ved a innromme min maktesloshet. Ettersom rusgiftene forlot kroppen min sa jeg hvor umulig mitt liv var blitt a mestre. Jeg forsto at jeg ikke lenger kunne legge skylden pa andre for mine problemer.

Selv om jeg fremdeles er et barn i NA programmet, har det v?rt store forandringer i tankene, folelsene, holdningene og oppforselen min. Jeg begynte a hjelpe andre. Jeg fant ut, allerede rett etter at jeg forlot behandling, at jeg kunne dele min tilfriskning med noen som fremdeles var til behandling. Jeg l?rte at for a beholde det jeg hadde fatt matte jeg gi det videre, a tjene andre. Ettersom jeg arbeidet med Trinnene, begynte jeg a gi isteden for a motta. Jeg folte en lettelse ettersom frykten og bitterheten ble mindre. Jeg begynte a fortelle om hvem jeg virkelig var til andre rusavhengige. Dette programmet reddet livet mitt."

Frihet

Hundretusen av rusavhengige holder seg rusfri i Anonyme Narkomane verden over. Du kan ogsa tilfriskne i NA. Vi onsker at du skal vite at du er velkommen i NA. Vi haper at du finner den friheten fra aktiv rusavhengighet som vi har funnet. Vi tilfriskner for a leve et liv fylt med mening, retning og glede.

Si til deg selv:

BARE FOR I DAG vil mine tanker v?re pa min tilfriskning, a leve og nyte livet uten bruk av rusmidler.

BARE FOR I DAG vil jeg ha tillit til noen i NA som tror pa meg og onsker a hjelpe meg i min tilfriskning.

BARE FOR I DAG vil jeg ha et program. Jeg vil prove a folge det etter beste evne.

BARE FOR I DAG vil jeg gjennom NA prove a fa et bedre syn pa livet mitt.

BARE FOR I DAG vil jeg v?re uredd, mine tanker vil v?re pa mine nye bekjente, mennesker som ikke bruker og som har funnet en ny mate a leve pa. Sa lenge jeg folger den veien har jeg ingenting a frykte.

Annen NA litteratur du kanskje vil lese

Anonyme Narkomane ? Forste gang utgitt i 1983, denne boken kalles vanligvis for Basic Text for tilfriskning fra rusavhengighet. I den deler mange rusavhengige sin erfaring, styrke og hap om sykdommen rusavhengighet og deres tilfriskning gjennom NA programmet. De personlige historiene til rusavhengige i tilfriskning er ogsa med for a hjelpe medlemmer a finne likheter og hap om et bedre liv.

NA White Booklet ? NA White Booklet var det forste stykket litteratur som ble skrevet av Fellesskapet Anonyme narkomane. Den inneholder en fullstendig beskrivelse av NA programmet.

Er jeg en rusavhengig? (IP N? 7) ? Denne brosjyren inneholder en liste med sporsmal som kan hjelpe den enkelte til a ta denne personlige avgjorelsen. A lese denne brosjyren kan hjelpe deg til a mote avhengigheten ?rlig og gi deg hap, fordi den tilbyr losningen til NA programmet.

Bare for i dag (IP N? 8) ? Fem positive tanker for a hjelpe rusavhengige i tilfriskning er presentert i denne brosjyren. Ideell a lese daglig, disse tankene hjelper rusavhengige med a fa det rette perspektivet pa a leve rusfritt og a mote hver ny dag. Paminnelsen i denne brosjyren utvikler prinsippet om a leve bare for i dag, og oppmuntrer rusavhengige til a ha tillit til en Hoyere Makt og arbeide med NA programmet daglig.

Sponsorskap (IP N? 11) ?  Sponsorskap, eller fadder-ordningen er et viktig verktoy for tilfriskning. Denne innledende brosjyren hjelper til a skape en forstaelse av sponsorskap, spesielt for nye medlemmer. Brosjyren tar opp noen sporsmal, sa som "Hva er en sponsor?" og "Hvordan far man seg en sponsor?"

Ungdom og tilfriskning (IP N? 13) ? Budskapet i denne brosjyren er at tilfriskning er mulig for alle rusavhengige, uansett alder eller hvor lenge de har brukt rusmidler. Den legger vekt pa at alle rusavhengige til slutt ender opp ved det samme punkt av fortvilelse, men dette er ikke nodvendig - vi kan begynne tilfriskning na!

tc

 

News for the Public


Contains links to items of interest to the general public and professionals about the Fellowship of Narcotics Anonymous

PSA about Narcotics Anonymous

Information About NA

Resources for Professionals

Am I an Addict?

Welcome to NA

Please contact the webmaster if you have any comments, are not able to find something that you are looking for, or have any questions about the web site.